Sesje Rady Miejskiej

XXXVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie

Odbędzie się w środę 27 października 2021 o godz. 9.00 w sali Pałacyku Sokół w Skawinie. Uczestników uprasza się o zachowanie na sesji zaleceń sanitarnych związanych z epidemią COVID 19.

Transmisja obrad odbędzie się na stronie internetowej pod adresem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/501/rada-miejska-w-skawinie.htm

.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXXV sesji zwyczajnej oraz uroczystej XXXVI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Skawinie.

 3. Pisemna informacja z realizacji uchwał podjętych w III kwartale 2021 roku.

 4. Uchwała w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Skawina na 2021 rok – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Skarbnik Gminy – Pani Teresa Wątor).

 5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały XXVI/369/20 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Skarbnik Gminy – Pani Teresa Wątor).

 6. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030 – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Drugi Zastępca Burmistrza - Pan Tomasz Ożóg).

 7. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krakowskiego – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej - Pani Marcelina Zemła).

 8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydanie oświadczenia o zrzeczeniu się odszkodowania za nieruchomość stanowiącą własność Gminy Skawina, oznaczoną jako działka nr 4381/1 o pow. 0,0013 ha, poł. w obr. Skawina, jedn. ewid. Skawina, objętą księgą wieczystą nr KR3I/00038059/5, nabytą z mocy prawa na własność Skarbu Państwa na podstawie decyzji nr 2/2019 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. znak: WI-IV.747.2.6.2018 o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa linii kolejowej nr 94 Kraków-Płaszów-Oświęcim od km ok. 12,290 do km ok. 14,175 wraz z budową przystanku osobowego Skawina Jagielnia w km ok. 13,971 linii kolejowej nr 94 oraz rozbiórką, budową, remontem, przebudową i rozbudową infrastruktury kolidującej z inwestycją” realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków PłaszówSkawina-Oświęcim”. - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).

 9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu) nieruchomości na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie - jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Mienia i Geodezji - Pan Grzegorz Stachura).

 10. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska – Pani Barbara Ptak).

 11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr VI/59/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina – pierwsze czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska – Pani Barbara Ptak).

 12. Uchwała w sprawie pomników przyrody na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Jolanta Miłek).

 13. Uchwała w sprawie zmiany liczby drzew objętych ochroną w alejach drzew stanowiących pomniki przyrody na terenie Gminy Skawina – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Zastępca Kierownika Wydziału Ochrony Środowiska - Pani Jolanta Miłek).

 14. Uchwała w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r.” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Inspektor z Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy - Pani Joanna Maryon-Golonka).

 15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/638/18 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022” – jedno czytanie (projekt Burmistrza Miasta i Gminy Skawina, referuje: Inspektor z Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy - Pani Joanna Maryon-Golonka).

 16. Uchwała w sprawie nadawania tytułów honorowych za wybitne zasługi dla Gminy Skawina – drugie czytanie, (projekt Przewodniczącej Rady Miejskiej w Skawinie, referuje: Przewodnicząca Rady Miejskiej – Pani Ewa Masłowska).

 17. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie - jedno czytanie (projekt Komisji Rewizyjnej, referuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Pan Tomasz Papież ).

 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia wniosków z dnia 13 i 16 września 2021 r. – jedno czytanie (projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, referuje: Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Pan Mirosław Śliwa).

 19. Informacja Burmistrza o działaniach między sesjami.

 20. Wolne wnioski i zapytania.

 21. Zamknięcie sesji.