Aktualności

To już pewne. Ul. Krakowska zostanie zamknięta 3 listopada.

W piątek 22 października na stronie Gminy pojawiła się informacja o długo zapowiadanym i oczekiwanym terminie zamknięcia ul. Krakowskiej. Nie ma wątpliwości, że mieszkańców naszego Osiedla czeka ciężki czas.

Na ul. Krakowskiej będą równolegle prowadzone dwie inwestycje:

 • budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu ulic: Skotnickiej i Krakowskiej z Drogą Krajową nr 44 - obwodnicą Skawiny.

 • budowa dwóch rond na ul. Krakowskiej. Pierwsze powstanie na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki, a drugie przy wjeździe na parking przy cmentarzu parafialnym.

Gmina przypomina, że obie inwestycje nie są realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie. Prywatny wykonawca zajmuje się budową rond przy cmentarzu, natomiast za rondo przy obwodnicy odpowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zostaną zamknięte dwa fragmenty ul. Krakowskiej, a ruch będzie prowadzony objazdami:

 • odcinek ul. Krakowskiej od ul. Lipowej do skrzyżowania z obwodnicą i ul. Skotnicką

  • objazd: ul. Torowa - Przemysłowa - Chmielka - obwodnica Skawiny

UWAGA: ruch w kierunku Krakowa będzie się odbywać obwodnicą, czyli obecną DK 44, i wylatywać w miejscu, gdzie obwodnica łączy się z ul. Krakowską.

 • fragment ul. Krakowskiej na skrzyżowaniu z ul. Popiełuszki

  • objazd: ul. Niepodległości - Kolejowa - Jagielnia

UWAGA: objazd NIE dotyczy ul. Jagielnia na całym jej odcinku! W przypadku tej ulicy objazd został wyznaczony wyłącznie na odcinku od wyjazdu spod wiaduktu do włączenia się w ul. Krakowską (dotyczy kierowców udających się w kierunku Krakowa na obwodnicę).

Utrudnienia nie dotyczą komunikacji miejskiej, która przez cały czas będzie kursowała po stałych trasach.

Wymóg ten został przedstawiony przez UMiG wykonawcom obu inwestycji. Dzięki temu komunikacją miejską będzie można dotrzeć do Krakowa znacznie szybciej niż dotychczas. Autobus nie będzie stał w korkach i stanie się w tym czasie najszybszym środkiem lokomocji.

Zmianie mogą ulec godziny odjazdów autobusów. Jeżeli pojawi się nowy rozkład jazdy, niezwłocznie zostanie opublikowany.

Nowe ronda poprawią sytuację na drogach

Na czas prowadzonych prac wszystkich kierowców czekają utrudnienia, ale po zrealizowaniu inwestycji, przejazd ul. Krakowską stanie się płynniejszy. Rondo turbinowe na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z obwodnicą Skawiny poprawi sytuację na granicy z Krakowem, choć nie rozwiąże wszystkich problemów, dopóki podobna inwestycja nie powstanie po stronie Krakowa. Apelowali o to skawińscy Radni już w lipcu br. Nowe rondo na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Popiełuszki zastąpi sygnalizację świetlną, co usprawni przejazd i sprawi, że ruch będzie bardziej płynny.

Konsultacje społeczne projektu najnowszej Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Uprzejmie przypominamy o trwających cały czas konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, które potrwają do 19 września 2021 r.

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, jest możliwe w formie:

 1. pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza opublikowanego wraz z projektem strategii rozwoju, w następujący sposób:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

 • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@gminaskawina.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

 1. spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali Pałacyku „Sokół” ul. Mickiewicza 7 w Skawinie. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, moderowaną dyskusję z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument, a następnie możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza.


Projekt dokumentu wraz z formularzem uwag oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdą Państwo w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie link: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1953297,ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-skawina-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-proje.html


Link do strony Gminy: https://bit.ly/3jLuyFM

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach!


Ocena Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina - badanie ankietowe

Gmina przeprowadza badanie ankietowe związane z przygotowaniem dokumentu z ewaluacji on-going dotyczącego "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022."

Badanie ma na celu określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszarów rewitalizacji i umożliwić poznanie poglądów oraz opinii w najważniejszych dla rozwoju Gminy aspektach. Wypełnione kwestionariusze pozwolą na określenie skuteczności podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięć oraz pozwolą dać odpowiedź na pytanie czy program rewitalizacji wymaga aktualizacji.

Uzupełnione kwestionariusze należy przesyłać do 10 września 2021 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/3gXaMW7

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Skawina: Gmina Skawina / Dokumenty strategiczne pod tym linkiem: https://bit.ly/3DG17wQ

W przypadku chęci wypełnienia kwestionariusza w wersji papierowej prosimy kontaktować się z Przewodniczącą Osiedla (dane kontaktowe w zakładce Zarząd Osiedla TUTAJ)

Badanie ankietowe - ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

W związku z przystąpieniem Gminy do opracowania dokumentu pn.: „Raport z ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020” realizowane jest badanie, które pozwoli na ocenę trafności, efektywności, użyteczności i skuteczności jej wdrażania.

Poniżej znajduje się link do kwestionariusza ankietowego, który można wypełniać i wysyłać do 10 września 2021 r.

Link: https://bit.ly/3kNFodL

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Skawina: Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 dostępnym pod tym linkiem: https://bit.ly/3DQWPmD

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Kędzierski

tel.: 12 277 01 84

e-mail: strategia@gminaskawina.pl

Skawińskie Centrum Komunikacyjne - warsztaty konsultacyjno-projektowe z udziałem mieszkańców

W dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe Charrette, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Warsztaty Charrette są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

Warsztaty urbanistyczne Charrette to coraz popularniejsza metoda projektowania z udziałem decydentów, interesariuszy i mieszkańców. Obejmują one różnorodne formy partycypacji i konsultacji społecznych. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i arterii komunikacyjnych, tworzeniu przestrzeni publicznych, dla poprawy funkcjonowania istniejących osiedli, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

W Skawinie, w perspektywie 5-10 lat, teren pomiędzy ulicami Kolejową, Niepodległości, Mickiewicza i Krakowską ulegnie przekształceniom. Rozwinie się Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Wzdłuż ul. Kolejowej może pojawić się nowa zabudowa, nowe funkcje, usługi, przestrzenie publiczne, mieszkania, miejsca pracy i rekreacji. Kontynuowane będą remonty kolejnych ulic: Batorego, Kilińskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Niepodległości, Okrężnej, Sikorskiego, Sobieskiego, Spółdzielczej, Troski i Węgierskiej.

W określeniu charakteru tych miejsc powinni brać udział ich Mieszkańcy i osoby korzystające z tego obszaru. Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest internetowa ankieta. Zachęcamy do udziału w niej wszystkich mieszkańców Skawiny.

Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest TUTAJ.

Polityka senioralna w Gminie Skawina - Ankieta

Informujemy, że przeprowadzanie jest obecnie badanie ankietowe, którego inicjatorem jest Skawińska Rada Seniorów.

Ankieta skierowana jest do osób powyżej 60 roku życia i stanowi element konsultacji społecznych w sprawie polityki senioralnej gminy Skawina.

Ankieta dostępna jest w dwóch wersjach:

 1. Elektronicznej (link do ankiety => https://forms.office.com/r/tqGkPyvFAb ), którą można wypełnić za pośrednictwem Internetu;

 2. Papierowej (wersja do wydruku) - w przypadku zapotrzebowania na wersję do wydruku prosimy o kontakt z Przewodniczącą

Od 1 czerwca rusza punkt szczepień powszechnych w Skawinie

Już od dziś, tj. 18 maja, mieszkańcy naszego Osiedla mogą rejestrować się na szczepienie w punkcie, jaki Gmina uruchamia w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Żwirki i Wigury 17.

Mieszkańcy mogą rejestrować się na kilka sposobów:


 • za pomocą bezpłatnej infolinii 989

 • strony internetowej www.pacjent.gov.pl

 • wysyłając SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie


Wolne terminy można sprawdzać m. in. w tej wyszukiwarce.

Dokumenty do pobrania (upoważnienie do dostępu/odbioru dokumentacji medycznej oraz kwestionariusz są dostępne na stronie Gminy.

Instrukcja przygotowania się do szczepienia i samego przebiegu szczepienia na ulotce obok.

No to odpalamy! Rusza strona internetowa Osiedla Rzepnik :-)

Data: 28 luty 2021

Trochę to trwało, ale w końcu startuje pierwsza w historii (naszego osiedla oczywiście :-)) ogólnodostępna strona internetowa Osiedla Rzepnik w Skawinie. Mamy nadzieję, że wypełni ona jedną z luk informacyjnych i pozwoli dotrzeć do jeszcze szerszego grona mieszkańców naszego Osiedla.

Stworzenie grupy osiedlowej na Facebooku, gdzie mamy obecnie ok. 150 użytkowników, było pierwszym krokiem, ale miało podstawowe ograniczenie - wielu mieszkańców nie ma lub nie chce zakładać konta w tym serwisie. Stąd pomysł stworzenia strony.

Co chcemy na niej publikować? Jak najwięcej informacji o tym, co się dzieje na naszym lokalnym podwórku, przy czym nie tylko z perspektywy Zarządu czy Gminy, ale również Was, mieszkańców. Zaczynamy skromnie, ale z wizją rozbudowy strony o kolejne treści tworzone dla Was i przez Was.

Jeśli chcecie podzielić się z nami waszymi pomysłami lub macie ochotę zaangażować się we współtworzenie tej strony zapraszamy do kontaktu na os.rzepnik@gmail.com

Do usłyszenia!