Aktualności

Nowy Gminny Program Rewitalizacji na lata 2024-2030 - Konsultacje projektu

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu nowego Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2024-2030, które będą trwały od 7 maja do 11 czerwca.

Więcej informacji oraz link do dokumentu znajdą Państwo na stronie Gminy https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2024/04/konsultacje-gminnego-programu-rewitalizacji-dla-gminy-skawina-na-lata-2024-2030

lub na BIP https://bip.malopolska.pl/umigskawina,m,433913,2024.html 


W dokumencie znajdą Państwo informacje na temat podobszaru Osiedla Rzepnik.


Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz udział w konsultacjach przez wypełnienie ankiety w formie papierowej lub online, lub też udział w jednym ze spotkań otwartych, które odbędą się 3 czerwca o 9:00 i 17:00 w Sali Obrad miejskiego Ratusza, Rynek 1, II piętro.


Wszelkie pytania proszę kierować pod adres mailowy rewitalizacja@gminaskawina.pl lub telefonicznie pod numerem 12 277 01 90.


Data publikacji: 5 maja 2024 r. (JK)

Zmiana organizacji ruchu na ul. Torowej (przy Stalco i Graw Druk)

W najbliższym czasie Gmina wprowadzi zmianę organizacji ruchu na ul. Torowej (rejon skrzyżowania w pobliżu Stalco i Graw Druk). Zmiana wprowadzana jest na wniosek mieszkańców tego odcinka ul. Torowej.

Data publikacji: 4 kwietnia 2024 (JK)

Mapka obrazująca obecną organizację ruchu (do likwidacji)

Mapka obrazująca docelową organizację ruchu

Zawiadomienie o wyłożeniu punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informujemy o wyłożenia do publicznego wglądu zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) Miasta Skawina.


Punktowa zmiana dotyczy zmiany tekstu i rysunku dla terenów zabudowy produkcyjno-usługowej. W przypadku naszego Osiedla to teren oznaczony A3PU.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją udostępniony zostanie do wglądu pomiędzy 8 marca a 9 kwietnia 2024 r. (z wyjątkiem weekendów oraz 29 marca 2024 r.) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, piętro I, pokój nr 14 w godzinach pracy Urzędu.

Publiczna debata na temat proponowanej zmiany odbędzie się 18 marca 2024 r., godz. 17.00 (Sala Obrad, Rynek 1)


Uwagi będzie można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2024 r.


W załączeniu obwieszczenie oraz załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.


Obwieszczenie zostało opublikowane na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniu 4 grudnia oraz jest dostępne na stronie internetowej Gminy.


Ogłoszenie pojawi się na naszej grupie na FB oraz na tablicach w najbliższym czasie.

Data publikacji: 2 marca 2024 r. (JK)

Zawiadomienie dotyczące przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informujemy o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Miasta Skawina. Plan miejscowy obejmuje niemal cały obszar miasta za wyjątkiem terenu na granicy z miejscowością Kopanka, w miejscu lokalizacji złoża kruszyw naturalnych Samborek.


Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 r.


W załączeniu obwieszczenie oraz załącznik graficzny do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.


Obwieszczenie zostało opublikowane na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniu 4 grudnia oraz jest dostępne na stronie internetowej Gminy.


Ogłoszenie pojawi się na naszej grupie na FB oraz na tablicach w najbliższym czasie.

Data publikacji: 5 grudnia 2023 (JK)

Informacja o wyłożeniu zmiany MPZP miasta Skawina (KDD) - Dotyczy rejonu ul. Krakowskiej, Lipowej i Łanowej

W imieniu Burmistrza informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu punktowej zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Skawina, sporządzanej na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLVI/644/22 z dnia 6 lipca 2022 r.


Poniżej streszczam pismo przewodnie otrzymane z Gminy.


Zmiana obejmuje obszar położony na terenie naszego Osiedla, w północno-wschodniej części ograniczonego:

Zasadniczym celem sporządzenia zmiany planu jest umożliwienie obsługi komunikacyjnej dużego terenu mieszkaniowo-usługowego wyznaczonego już w obowiązującym planie miejscowym. Zaprojektowany w obowiązującym planie miejscowym układ komunikacyjny (drogi dojazdowe) nie został dotychczas zrealizowany. Na rysunku planu obowiązującego wprowadzone zostały następujące zmiany:

W związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie wymaganego zakresu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404) konieczne jest zastosowanie oznaczeń wynikających  wynikających z ustaleń ww. aktu. W związku z tym na rysunku planu wprowadzone zostaną oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz adekwatnie do wprowadzonych zmian zapisane zostaną odpowiednie ustalenia planu miejscowego.


W projekcie nie wyznacza się żadnych nowych terenów do zabudowy, a jedynie modyfikuje układ komunikacyjny na terenie już wskazanym do zainwestowania, zakres  i przedmiot zmian stanowi niewielką modyfikację przyjętego w 2013 r. planu miejscowego.


Obwieszczenie zostało rozwieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy oraz w BIPie. Obwieszczenie pojawi się też na grupie osiedlowej na FB oraz tablicach informacyjnych.


W załączeniu pełna treść obwieszczenia oraz załącznik graficzny.


Projekt zmiany planu z dokumentacją zostanie udostępniony do publicznego wglądu od 20 listopada do 18 grudnia 2023 r. w budynku Urzędu, Rynek 3, piętro 1, pokój nr 14, w godzinach pracy urzędu.


Publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie została zaplanowana na 11 grudnia 2023 r. w Sali Obrad, Rynek 1, o godz. 17:00.


Uwagi do projektu w formie papierowej lub elektronicznej należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2024 r.Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina

Raport z konsultacji społecznych projektu planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina do roku 2030 (SUMP) jest dostępny pod poniższym linkiem:

https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,2363726,raport-z-konsultacji-spolecznych-w-zakresie-projektu-planu-zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-dla-gm.html 

 


Aktualizacja: 22 listopada 2023 (JK)

Weź udział w konkursie organizowanym przez Gminę Skawina i zgarnij nagrody!

Celem konkursu jest wyłonienie dwóch najbardziej atrakcyjnych aranżacji roślinnych w naszej Gminie – ogródka i balkonu lub tarasu, które cieszą oko i stanowią ozdobę okolicy. Dbanie o zieleń pozwala zmniejszyć ilość zanieczyszczeń i zwiększyć wilgotność powietrza, pomaga zbudować różnorodność fauny i flory, wpływa pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne.

Swoje zgłoszenie można przesyłać do 15 września. Aby wziąć udział w konkursie, należy zrobić kilka zdjęć i złożyć je wraz z wypełnionym formularzem w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie.

Nagrodami w konkursie są vouchery na zakup roślin:

Vouchery będą ważne do 30 czerwca 2024 r. Sklep, w którym będzie można zrealizować vouchery, zostanie wskazany przez Organizatora.

Poniżej kilka ważnych informacji:

Jakie zdjęcia dołączyć do zgłoszenia?

Kto może wziąć udział w konkursie?

W jaki sposób można się zgłosić do konkursu?

Należy wydrukować, wypełnić i podpisać formularz (link poniżej) i taki formularz wraz ze zdjęciami aranżacji złożyć wybierając jeden z poniższych sposobów:

Jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jedną aranżację ogródka, balkonu lub tarasu.

Konkurs powstał dzięki współpracy Referatu Kształtowania Zieleni (Wydział Ochrony Środowiska) i Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy.

Ogłoszenie konkursu wraz z regulaminem, formularzem zgłoszeniowym i składem komisji konkursowej znajdują się na stronie internetowej Gminy: https://www.gminaskawina.pl/aktualnosci/2023/07/kwitnaca-gmina-skawina-wez-udzial-w-konkursie-na-najpiekniejszy-ogrodek-i-balkon

Źródło: Gmina Skawina

Obwieszczenie Burmistrza z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie ponownego wyłożenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Publikacja: 22 maja 2023 r.

Petycja w sprawie jednoznacznego odrzucenia propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Miasto i Gminę Skawina

Poniższą informację publikujemy na prośbę Komitetu protestacyjnego 

Mieszkańcy Gminy Skawina PRZECIW S7 


Zainteresowanych mieszkańców zachęcamy do złożenia podpisu i wsparcia akcji!

Drodzy Mieszkańcy Gminy Skawina,

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeczytanie i podpisanie petycji w sprawie jednoznacznego odrzucenia propozycji przebiegu drogi ekspresowej S7 przez Miasto i Gminę Skawina. 

Niestety według naszych informacji w dalszym ciągu droga ekspresowa S7 przez naszą gminę JEST BRANA POD UWAGĘ, dlatego czasu jest bardzo mało. 

Jeżeli tzw. "wariant bielański" wejdzie do tzw. STEŚ (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe) niestety może to skończyć się źle dla naszego miasta i sołectw. Dlatego prosimy o udostępnianie tej wiadomości wśród znajomych oraz wszystkich kanałach przekazu internetowego.

PRZECZYTAJ  PODPISZ  UDOSTĘPNIJ 

https://bit.ly/3yYIFhH

Photo: Anna Tarazevich 

SUMP - Wypełnij formularz i weź udział w dyskusji na temat Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w naszej Gminie

Jak ma wyglądać w ujęciu transportowym nasza gmina w perspektywie roku 2030? 

W imieniu Gminy zachęcamy do włączenia się w proces współtworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej poprzez wypełnienie formularza i zaglądania na profil SUMP Skawina 2030 na platformie Facebook.  

Prosimy o Wasz głos w dyskusji! 

W formularzu możecie wskazać problemy w obszarach:


Formularz https://bit.ly/3YADRd0 

Nowy Zarząd Osiedla wybrany!

15 lutego 2023 roku w miejskim Ratuszu odbyło się spotkanie wyborcze, podczas którego zebrani mieszkańcy zdecydowali o kształcie i składzie nowego Zarządu Osiedla na najbliższe 5 lat.

Wzorem poprzednich lat mieszkańcy zdecydowali się na pięcioosobowy Zarząd, w którego skład weszli wszyscy zgłoszeni kandydaci:

Na Przewodniczącą Zarządu mieszkańcy jednogłośnie wybrali ponownie Justynę Kruk.

Gratulacje dla członków nowego Zarządu i wytrwałości w pełnieniu obowiązków!

Plan  Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina - Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych

Rozpoczyna się cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych otwierających przygotowania do opracowania dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” SUMP (ang. SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan)  do 2030 r. (z perspektywą do 2040 r.), który nakreśla główne kierunki rozwoju w zakresie systemu transportowego i mobilności, przy szerokim udziale lokalnej społeczności.

 

W ramach procesu partycypacyjnego, zapraszamy do udziału w otwierających spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych, które odbędą się:

 

13.02.2023 r. godz. 18:00 w Sali Obrad Ratusza – Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, Skawina;

15.02.2023 r. godz. 18:00 w Świetlicy wiejskiej w Zelczynie, ul. Krakowska 119, Zelczyna;

16.02.2023 r. godz. 18:00 w Centrum Aktywności Kulturalnej w Woli Radziszowskiej (Dom ludowy), ul. Św. Jana Pawła II 12, Wola Radziszowska;

 

Celem spotkań jest przedstawienie idei tworzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Skawina” wraz z otwartą dyskusją na temat problemów transportowych z jakimi zmagają się mieszkańcy. Jest to okazja do zabrania głosu i opowiedzenia o największych problemach z jakimi zmagają się na co dzień, podczas dojazdów do pracy lub szkoły. Wstępne zebranie informacji pozwoli na właściwe ukierunkowanie działań przy tworzeniu Planu i na zaproponowanie nowych rozwiązań transportowych na terenie Gminy Skawina.

Zebranie mieszkańców przyjęło Plan Rozwoju Osiedla na lata 2022-2030

19 stycznia 2023 r. na zebraniu ogólnym obecni mieszkańcy osiedla podjęli uchwałę o przyjęciu Planu Rozwoju na najbliższe 8 lat.

W trakcie obrad i dyskusji mieszkańcy zgłosili i przegłosowali kilka poprawek odnośnie listy 10 głównych zadań i przedsięwzięć.

Wybory Zarządów i Przewodniczących Osiedli na lata 2023-2027 - Obwieszczenie Burmistrza

Publikujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 05 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości terminów, miejsca i godziny zebrań mieszkańców, na których odbyć mają się wybory zarządu i przewodniczących osiedli na kadencję 2023–2027.

Jeśli chodzi o Osiedle Rzepnik, wybory Zarządu oraz Przewodniczącej lub Przewodniczącego Zarządu odbędą się w środę 15 lutego, o godzinie 17:30 w Sali Obrad miejskiego ratusza, Rynek 1.

Serdecznie zapraszam do udziału w wyborach. Osoby, które chciałby się zaangażować w działalność na rzecz naszego osiedla zachęcam do zgłaszania swoich kandydatur zarówno do Zarządu, jak i na stanowisko Przewodniczącego. 

Rozbudowa i przebudowa ul. Torowa, Pachla, Żychonia i Łanowa - Kolejne spotkanie z mieszkańcami

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym prezentacji koncepcji dla projektu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa i przebudowa ul. Torowej, Feliksa Pachla, Łanowej i Żychonia  Skawinie"

Spotkanie odbędzie się w dniu 09 listopada 2022r. (środa) o godz. 16:00.

Spotkanie ma na celu omówienie istotnych zagadnień i rozwiązań w związku z planowaną inwestycją. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z proponowanymi aktualnymi rozwiązaniami projektowymi.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, sala obrad (1 piętro)

Wybory do Skawińskiej Rady Seniorów

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Komisji ds. przeprowadzenia wyborów do Skawińskiej Rady Seniorów kolejnej kadencji wraz z kalendarzem wyborczym:

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 października 2022 r.

Komisja ds. przeprowadzenia wyborów, ogłasza kalendarz wyborczy wyborów Skawińskiej Rady Seniorów:

Od 18 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów.

17 listopada 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów.

26 listopada 2022 r. – wybory członków Skawińskiej Rady Seniorów.

28 listopada 2022 r. – ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów Skawińskiej Rady Seniorów.

Komisja ds. przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów :

Wszelkich wyjaśnień w sprawie wyborów do Skawińskiej Rady Seniorów udziela Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Masłowska

e-mail: e.maslowska@gminaskawina.pl

Poniżej publikujemy również Obwieszczenie Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów:

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 października 2022 r.

Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów

w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na członków

Skawińskiej Rady Seniorów

Wyznacza się termin zgłaszania kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów od dnia

18 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r.

Zgodnie ze Statutem Skawińskiej Rady Seniorów:

Druki karty zgłoszenia i listy poparcia są dostępne w Biurze Rady Miejskiej, Rynek 2 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz na stronie internetowej www.gminaskawina.pl.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z listą poparcia, podpisaną przez co najmniej 10 seniorów (osób które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Skawina należy składać do Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 2 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania punktowej zmiany MPZP miasta Skawina

Zmiana planu miejscowego dotyczy korekty przebiegu drogi klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczonej symbolami A3MU i A4MU. Zmiana dotyczy terenu na naszym Osiedlu ograniczonego

Wnioski dotyczące planowanej zmiany należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022 r. 

W formularzu należy podać dane nieruchomości, której wniosek dotyczy, imię oraz nazwisko lub nazwę a także adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski można składać w formie elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP oraz w formie papierowej (pismo z wnioskiem należy złożyć na dziennik podawczy, albo wysłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-05 Skawina, Rynek 1, albo wrzucić do odpowiedniego pojemnika w pobliżu wejścia do budynku UMiG, Rynek 14.

Link to pełnej treści obwieszczenia, uchwały oraz formularza wniosku: https://drive.google.com/drive/folders/157pBXfDi1wHAhpI83xjSsz0Kl7x0Ugw3?usp=sharing

Rozbudowa i przebudowa ul. Krakowskiej

W najbliższym czasie planowane są dwa spotkania dotyczące projektu inwestycji na ul. Krakowskiej:

Link: https://zoom.us/j/94597163116... 

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi.

Początek o godzinie 11:00 w rejonie wiaduktu przy stacji paliw.

Gorąco zapraszamy do udziału!

Badanie ankietowe dot. Planów Rozwoju Osiedli w Mieście i Gminie Skawina

Drodzy Mieszkańcy!

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na spotkaniach warsztatowych, które w ostatnich miesiącach odbywały się w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy, Gmina rozpoczyna badanie ankietowe, których celem będzie określenie i hierarchizacja najistotniejszych potrzeb dla rozwoju Państwa osiedla i miejscowości. Ankieta pozwoli także uzyskać informacje dotyczące najistotniejszych problemów, zasobów i potencjałów dla jednostki oraz określenia priorytetowych działań, które należy podjąć dla poprawy jakości życia jako mieszkańców w perspektywie roku 2030.

Link do ankiety w wersji elektronicznej znajduje się poniżej.

Os. nr 8 Rzepnik KLIKNIJ TUTAJ

Dostępna jest również wersja papierowa formularza. Proszę o kontakt telefoniczny (602 515 511, po godz. 17:00) lub mailowy w celu pobrania ankiety i umówienia się na jej odbiór.

Zorganizowany zostanie też dyżur, podczas którego będzie można pobrać i wypełnić ankietę w wersji papierowej.

Badanie ankietowe będzie trwało do dnia 12 lipca 2022 r.

Proszę o rozesłanie informacji rodzinie, znajomym i sąsiadom mieszkającym na terenie naszego Osiedla!

Ważne, aby w ankiecie wzięło udział jak największa liczba mieszkańców.


Publikacja: 23 czerwca 2022

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina wyłożone do publicznego wglądu

Drodzy Mieszkańcy,

6 czerwca 2022 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina.

Studium to dokument określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania, a także wskazuje gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju. Jest istotny, bo kreuje politykę przestrzenną Gminy i wiąże Burmistrza w kwestii sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie ma miejsce od 6 czerwca 2022r. do 6 lipca 2022r.

Uwagi do projektu Studium można składać od 6 czerwca 2022r. do 27 lipca 2022r.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzieli w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżurować będzie w sali konferencyjnej pokój nr 2, Rynek 2, 32-050 Skawina (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i 17 czerwca 2022 r.) w godzinach:

Projekt studium jest dostępny na:

BIP: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,2109686...

Stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gison: https://www.sip.gison.pl/skawina_studium

Legenda studium: https://administracja.gison.pl/.../studium_wylozenie...

Dokument opisujący kierunki zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem

https://administracja.gison.pl/.../studium_wylozenie...

Każdy ma prawo złożenia uwag do wykładanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bit.ly/3QwaIgd

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: urzad@gminaskawina.pl

Forma papierowa obejmuje:

Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszania swoich uwag!

To jest ten moment, w którym to my, mieszkańcy, możemy mieć wpływ na to, co planowane jest na terenie naszego Osiedla.

Publikacja: 19 czerwca 2022

Badanie ankietowe dot. preferencji transportowych mieszkańców Gminy Skawina 

30 maja-24 czerwca 2022

Aktualizacja: 23 czerwca 2022

UWAGA: Termin składania ankiet został wydłużony do 1 lipca br. 

Przypominamy, że prowadzone jest badanie ankietowe dotyczące preferencji transportowych mieszkańców na terenie naszej gminy oraz mocnych i słabych stron systemu transportowego! 

Ankietę można wypełnić online https://cutt.ly/1JId2ZN Więcej informacji https://cutt.ly/IJoKtm6 Zachęcamy do udziału w badaniu!

***

W najbliższych tygodniach będzie prowadzone badanie ankietowe na zlecenie Gminy Skawina w ramach realizacji „Prac przygotowawczych do realizacji dokumentów strategicznych i operacyjnych z zakresu transportu na potrzeby Gminy Skawina”, które pozwolą na określenie jakimi środkami transportu podróżują mieszkańcy Gminy Skawina, a także jakie mają oczekiwania w zakresie systemu transportowego na jej terenie. Jest to niezwykle istotne w kontekście planowania przyszłych rozwiązań transportowych, a zwłaszcza stworzenia zrównoważonego modelu transportowego. 


W okresie od 30 maja do 24 czerwca br. na terenie Gminy Skawina ankieterzy firmy International Management Services (IMS) na zlecenie Gminy Skawina realizować będą wywiady z mieszkańcami Gminy. Wywiady kwestionariuszowe będą realizowane metodą “twarzą w twarz”, a ankieterzy odwiedzą losowo wybrane gospodarstwa domowe i przeprowadzą wywiad z domownikami w wieku powyżej 6 lat. 


Badanie potrwa między 10, a 15 minut. Pytać będą mieszkańców o realizowane podróże, preferencje w wyborze środka transportu, powody tego wyboru, a także o mocne i słabe strony systemu transportowego w Gminie Skawina. Wykonane ankiety będą elementem wyjściowym do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina. 


Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory, dzięki którym możliwa będzie weryfikacja ich tożsamości, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 2 / 2 Mayor of Skawina Rynek 1, 32-050 Skawina T: + 48 12 277 01 30, F: + 48 12 276 33 39, E: sekretariat@gminaskawina.pl gminaskawina.pl a także będą posiadać ze sobą pisma przewodnie, sygnowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. 


Badanie będzie także prowadzone wśród pracowników największych zakładów pracy oraz w szkołach.


W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Panem Michałem Kędzierskim pracownikiem Wydziału Rozwoju i Strategii, tel. 12 277 01 84 email: strategia@gminaskawina.pl.

Konsultacje społeczne projektu najnowszej Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Uprzejmie przypominamy o trwających cały czas konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, które potrwają do 19 września 2021 r.

 

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, jest możliwe w formie:

 


Projekt dokumentu wraz z formularzem uwag oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdą Państwo w poniższym ogłoszeniu.

 

Ogłoszenie link: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1953297,ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-skawina-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-proje.html


Link do strony Gminy: https://bit.ly/3jLuyFM

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach!


Ocena Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina - badanie ankietowe

Gmina przeprowadza badanie ankietowe związane z przygotowaniem dokumentu z ewaluacji on-going dotyczącego "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022."

Badanie ma na celu określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszarów rewitalizacji i umożliwić poznanie poglądów oraz opinii w najważniejszych dla rozwoju Gminy aspektach. Wypełnione kwestionariusze pozwolą na określenie skuteczności podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięć oraz pozwolą dać odpowiedź na pytanie czy program rewitalizacji wymaga aktualizacji.

Uzupełnione kwestionariusze należy przesyłać do 10 września 2021 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/3gXaMW7

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Skawina: Gmina Skawina / Dokumenty strategiczne pod tym linkiem: https://bit.ly/3DG17wQ

W przypadku chęci wypełnienia kwestionariusza w wersji papierowej prosimy kontaktować się z Przewodniczącą Osiedla (dane kontaktowe w zakładce Zarząd Osiedla TUTAJ)

Badanie ankietowe - ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

W związku z przystąpieniem Gminy do opracowania dokumentu pn.: „Raport z ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020” realizowane jest badanie, które pozwoli na ocenę trafności, efektywności, użyteczności i skuteczności jej wdrażania.

Poniżej znajduje się link do kwestionariusza ankietowego, który można wypełniać i wysyłać do 10 września 2021 r.

Link: https://bit.ly/3kNFodL

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Skawina: Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 dostępnym pod tym linkiem: https://bit.ly/3DQWPmD

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Kędzierski

tel.: 12 277 01 84

e-mail:  strategia@gminaskawina.pl

Skawińskie Centrum Komunikacyjne - warsztaty konsultacyjno-projektowe z udziałem mieszkańców

W dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe Charrette, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Warsztaty Charrette są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

Warsztaty urbanistyczne Charrette to coraz popularniejsza metoda projektowania z udziałem decydentów, interesariuszy i mieszkańców. Obejmują one różnorodne formy partycypacji i konsultacji społecznych. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i arterii komunikacyjnych, tworzeniu przestrzeni publicznych, dla poprawy funkcjonowania istniejących osiedli, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

W Skawinie, w perspektywie 5-10 lat, teren pomiędzy ulicami Kolejową, Niepodległości, Mickiewicza i Krakowską ulegnie przekształceniom. Rozwinie się Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Wzdłuż ul. Kolejowej może pojawić się nowa zabudowa, nowe funkcje, usługi, przestrzenie publiczne, mieszkania, miejsca pracy i rekreacji. Kontynuowane będą remonty kolejnych ulic: Batorego, Kilińskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Niepodległości, Okrężnej, Sikorskiego, Sobieskiego, Spółdzielczej, Troski i Węgierskiej.

W określeniu charakteru tych miejsc powinni brać udział ich Mieszkańcy i osoby korzystające z tego obszaru. Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest internetowa ankieta. Zachęcamy do udziału w niej wszystkich mieszkańców Skawiny. 

Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest TUTAJ.

No to odpalamy! Rusza strona internetowa Osiedla Rzepnik :-)

Data: 28 luty 2021

Trochę to trwało, ale w końcu startuje pierwsza w historii (naszego osiedla oczywiście :-)) ogólnodostępna strona internetowa Osiedla Rzepnik w Skawinie. Mamy nadzieję, że wypełni ona jedną z luk informacyjnych i pozwoli dotrzeć do jeszcze szerszego grona mieszkańców naszego Osiedla. 

Stworzenie grupy osiedlowej na Facebooku, gdzie mamy obecnie ok. 150 użytkowników, było pierwszym krokiem, ale miało podstawowe ograniczenie - wielu mieszkańców nie ma lub nie chce zakładać konta w tym serwisie. Stąd pomysł stworzenia strony. 

Co chcemy na niej publikować? Jak najwięcej informacji o tym, co się dzieje na naszym lokalnym podwórku, przy czym nie tylko z perspektywy Zarządu czy Gminy, ale również Was, mieszkańców. Zaczynamy skromnie, ale z wizją rozbudowy strony o kolejne treści tworzone dla Was i przez Was.

Jeśli chcecie podzielić się z nami waszymi pomysłami lub macie ochotę zaangażować się we współtworzenie tej strony zapraszamy do kontaktu na os.rzepnik@gmail.com

Do usłyszenia!