Aktualności

Rozbudowa i przebudowa ul. Torowa, Pachla, Żychonia i Łanowa - Kolejne spotkanie z mieszkańcami

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaprasza do udziału w spotkaniu dotyczącym prezentacji koncepcji dla projektu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej "Rozbudowa i przebudowa ul. Torowej, Feliksa Pachla, Łanowej i Żychonia Skawinie"

Spotkanie odbędzie się w dniu 09 listopada 2022r. (środa) o godz. 16:00.

Spotkanie ma na celu omówienie istotnych zagadnień i rozwiązań w związku z planowaną inwestycją. W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z proponowanymi aktualnymi rozwiązaniami projektowymi.

Miejsce spotkania: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, sala obrad (1 piętro)

Wybory do Skawińskiej Rady Seniorów

Poniżej publikujemy Obwieszczenie Komisji ds. przeprowadzenia wyborów do Skawińskiej Rady Seniorów kolejnej kadencji wraz z kalendarzem wyborczym:

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 października 2022 r.

Komisja ds. przeprowadzenia wyborów, ogłasza kalendarz wyborczy wyborów Skawińskiej Rady Seniorów:

Od 18 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. do godz. 17.00 – zgłaszanie kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów.

 • Skawińska Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

 • Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonują:

 • Kandydaci do Skawińskiej Rady Seniorów oraz osoby ich popierające muszą być mieszkańcami Gminy Skawina.

 • Dla formalnego zgłoszenia kandydata należy:

 • Seniorzy osobiście lub przez inną osobę, którzy ukończyli do dnia 17 października 2022 r. 60 lat,poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz listy poparcia 10 seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) dla kandydata.

 • Podmioty działające na rzecz osób starszych w liczbie nie większej niż 2 kandydatów poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz listy poparcia 10 seniorów(osób, które ukończyły 60 lat) dla kandydata.

 • Pobrać druki, karty zgłoszenia i listy poparcia z Biura Rady Miejskiej Rynek 2, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie lub ze strony internetowej www.gminaskawina.pl

 • Przekazać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z listą poparcia do Biura Rady Miejskiej w terminie do 14 listopada 2022 r. do godziny 17.00

17 listopada 2022 r. – ogłoszenie listy kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów.

26 listopada 2022 r. – wybory członków Skawińskiej Rady Seniorów.

 • Przeprowadzenie wyborów do Skawińskiej Rady Seniorów w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Skawinie im. Komisji Edukacji Narodowej w godzinach 10.00 - 12.00.

 • Uprawnionymi do oddania głosu na kandydata do Rady są mieszkańcy Gminy Skawina, którzy do dnia zebrania ukończyli 60. rok życia.

28 listopada 2022 r. – ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów Skawińskiej Rady Seniorów.

Komisja ds. przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów :

 • Stanisław Lupa - Przewodniczący Komisji

 • Antoni Sapała- Zastępca Przewodniczącego Komisji

 • Zdzisława Bała - Sekretarz Komisji

 • Andrzej Wrzoszczyk- członek Komisji

 • Eugeniusz Zając – członek Komisji

Wszelkich wyjaśnień w sprawie wyborów do Skawińskiej Rady Seniorów udziela Przewodnicząca Rady Miejskiej – Ewa Masłowska

e-mail: e.maslowska@gminaskawina.pl

Poniżej publikujemy również Obwieszczenie Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów:

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 października 2022 r.

Komisji ds. przeprowadzenia wyborów Skawińskiej Rady Seniorów

w sprawie terminu zgłaszania kandydatów na członków

Skawińskiej Rady Seniorów

Wyznacza się termin zgłaszania kandydatów na członków Skawińskiej Rady Seniorów od dnia

18 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r.

Zgodnie ze Statutem Skawińskiej Rady Seniorów:

 • Skawińska Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych, przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

 • Zgłoszenia kandydatów na członków Rady dokonują:

 • Kandydaci do Skawińskiej Rady Seniorów oraz osoby ich popierające muszą być mieszkańcami Gminy Skawina.

 • Dla formalnego zgłoszenia kandydata należy:

 • Seniorzy osobiście lub przez inną osobę, którzy ukończyli do dnia 17 października 2022 r. 60 lat,poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz listy poparcia 10 seniorów (osób, które ukończyły 60 lat) dla kandydata.

 • Podmioty działające na rzecz osób starszych w liczbie nie większej niż 2 kandydatów poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz listy poparcia 10 seniorów(osób, które ukończyły 60 lat) dla kandydata.

 • Pobrać druki karty zgłoszenia i listy poparcia z Biura Rady Miejskiej Rynek 2, pok. 3 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie lub ze strony internetowej www.gminaskawina.pl

 • Przekazać wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z listą poparcia do Biura Rady Miejskiej w terminie do 14 listopada 2022 r. do godziny 17.00.

Druki karty zgłoszenia i listy poparcia są dostępne w Biurze Rady Miejskiej, Rynek 2 w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz na stronie internetowej www.gminaskawina.pl.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z listą poparcia, podpisaną przez co najmniej 10 seniorów (osób które ukończyły 60 lat) zamieszkałych na terenie Gminy Skawina należy składać do Biura Rady Miejskiej w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 2 w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania punktowej zmiany MPZP miasta Skawina

Zmiana planu miejscowego dotyczy korekty przebiegu drogi klasy dojazdowej oznaczonej symbolem KDD obsługującej tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej oznaczonej symbolami A3MU i A4MU. Zmiana dotyczy terenu na naszym Osiedlu ograniczonego

 • od zachodu ul. Krakowską oraz wschodnimi granicami działek 1315/2, 1315/6, 1315/5, 1314/1, 1314/3, 13144/4 i 1314/5

 • od północy ul. Lipową,

 • od wschodu wspólną granicą Gminy Skawina i Gminy Kraków

 • od południa terenem planowanej drogi KDD stanowiącej przedłużenie ul. Łanowej w kierunku wschodnim do granicy z Gminą Kraków

Wnioski dotyczące planowanej zmiany należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2022 r.

W formularzu należy podać dane nieruchomości, której wniosek dotyczy, imię oraz nazwisko lub nazwę a także adres zamieszkania lub siedziby.

Wnioski można składać w formie elektronicznej na adres urzad@gminaskawina.pl lub za pośrednictwem platformy ePUAP oraz w formie papierowej (pismo z wnioskiem należy złożyć na dziennik podawczy, albo wysłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, 32-05 Skawina, Rynek 1, albo wrzucić do odpowiedniego pojemnika w pobliżu wejścia do budynku UMiG, Rynek 14.

Link to pełnej treści obwieszczenia, uchwały oraz formularza wniosku: https://drive.google.com/drive/folders/157pBXfDi1wHAhpI83xjSsz0Kl7x0Ugw3?usp=sharing

Rozbudowa i przebudowa ul. Krakowskiej

W najbliższym czasie planowane są dwa spotkania dotyczące projektu inwestycji na ul. Krakowskiej:

 • 3 października o godz. 15:30 spotkanie online na platformie cyfrowej w celu omówienia istotnych zagadnień i rozwiązań w związku z planowaną inwestycją.

Link: https://zoom.us/j/94597163116...

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi.

 • 10 października spotkanie z mieszkańcami w terenie

Początek o godzinie 11:00 w rejonie wiaduktu przy stacji paliw.

Gorąco zapraszamy do udziału!

Badanie ankietowe dot. Planów Rozwoju Osiedli w Mieście i Gminie Skawina

Drodzy Mieszkańcy!

Zgodnie z informacjami przekazywanymi na spotkaniach warsztatowych, które w ostatnich miesiącach odbywały się w poszczególnych jednostkach pomocniczych Gminy, Gmina rozpoczyna badanie ankietowe, których celem będzie określenie i hierarchizacja najistotniejszych potrzeb dla rozwoju Państwa osiedla i miejscowości. Ankieta pozwoli także uzyskać informacje dotyczące najistotniejszych problemów, zasobów i potencjałów dla jednostki oraz określenia priorytetowych działań, które należy podjąć dla poprawy jakości życia jako mieszkańców w perspektywie roku 2030.

Link do ankiety w wersji elektronicznej znajduje się poniżej.

Os. nr 8 Rzepnik KLIKNIJ TUTAJ

Dostępna jest również wersja papierowa formularza. Proszę o kontakt telefoniczny (602 515 511, po godz. 17:00) lub mailowy w celu pobrania ankiety i umówienia się na jej odbiór.

Zorganizowany zostanie też dyżur, podczas którego będzie można pobrać i wypełnić ankietę w wersji papierowej.

Badanie ankietowe będzie trwało do dnia 12 lipca 2022 r.

Proszę o rozesłanie informacji rodzinie, znajomym i sąsiadom mieszkającym na terenie naszego Osiedla!

Ważne, aby w ankiecie wzięło udział jak największa liczba mieszkańców.


Publikacja: 23 czerwca 2022

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina wyłożone do publicznego wglądu

Drodzy Mieszkańcy,

6 czerwca 2022 roku wyłożono do publicznego wglądu projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina.

Studium to dokument określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania, a także wskazuje gospodarcze i przestrzenne perspektywy rozwoju. Jest istotny, bo kreuje politykę przestrzenną Gminy i wiąże Burmistrza w kwestii sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie ma miejsce od 6 czerwca 2022r. do 6 lipca 2022r.

Uwagi do projektu Studium można składać od 6 czerwca 2022r. do 27 lipca 2022r.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych rozwiązań planistycznych udzieli w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego, który dyżurować będzie w sali konferencyjnej pokój nr 2, Rynek 2, 32-050 Skawina (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i 17 czerwca 2022 r.) w godzinach:

 • wtorki, środy, czwartki i piątki: 8:00 - 12:00,

 • poniedziałki: 13:00 - 17:00.

Projekt studium jest dostępny na:

BIP: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,2109686...

Stronie Systemu Informacji Przestrzennej Gison: https://www.sip.gison.pl/skawina_studium

Legenda studium: https://administracja.gison.pl/.../studium_wylozenie...

Dokument opisujący kierunki zagospodarowania przestrzennego znajduje się pod tym linkiem

https://administracja.gison.pl/.../studium_wylozenie...

Każdy ma prawo złożenia uwag do wykładanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2022 r. – z podaniem oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Uwagi można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej https://bit.ly/3QwaIgd

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: urzad@gminaskawina.pl

Forma papierowa obejmuje:

 • złożenie pisma z uwagą na dzienniku podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina,

 • wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina,

 • przekazanie wypełnionego formularza w czasie prowadzonej dyskusji publicznej.

Zachęcam Państwa do zapoznania się z projektem i zgłaszania swoich uwag!

To jest ten moment, w którym to my, mieszkańcy, możemy mieć wpływ na to, co planowane jest na terenie naszego Osiedla.

Publikacja: 19 czerwca 2022

Badanie ankietowe dot. preferencji transportowych mieszkańców Gminy Skawina

30 maja-24 czerwca 2022

Aktualizacja: 23 czerwca 2022

UWAGA: Termin składania ankiet został wydłużony do 1 lipca br.

Przypominamy, że prowadzone jest badanie ankietowe dotyczące preferencji transportowych mieszkańców na terenie naszej gminy oraz mocnych i słabych stron systemu transportowego!

Ankietę można wypełnić online https://cutt.ly/1JId2ZN Więcej informacji https://cutt.ly/IJoKtm6 Zachęcamy do udziału w badaniu!

***

W najbliższych tygodniach będzie prowadzone badanie ankietowe na zlecenie Gminy Skawina w ramach realizacji „Prac przygotowawczych do realizacji dokumentów strategicznych i operacyjnych z zakresu transportu na potrzeby Gminy Skawina”, które pozwolą na określenie jakimi środkami transportu podróżują mieszkańcy Gminy Skawina, a także jakie mają oczekiwania w zakresie systemu transportowego na jej terenie. Jest to niezwykle istotne w kontekście planowania przyszłych rozwiązań transportowych, a zwłaszcza stworzenia zrównoważonego modelu transportowego.


W okresie od 30 maja do 24 czerwca br. na terenie Gminy Skawina ankieterzy firmy International Management Services (IMS) na zlecenie Gminy Skawina realizować będą wywiady z mieszkańcami Gminy. Wywiady kwestionariuszowe będą realizowane metodą “twarzą w twarz”, a ankieterzy odwiedzą losowo wybrane gospodarstwa domowe i przeprowadzą wywiad z domownikami w wieku powyżej 6 lat.


Badanie potrwa między 10, a 15 minut. Pytać będą mieszkańców o realizowane podróże, preferencje w wyborze środka transportu, powody tego wyboru, a także o mocne i słabe strony systemu transportowego w Gminie Skawina. Wykonane ankiety będą elementem wyjściowym do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności dla Gminy Skawina.


Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory, dzięki którym możliwa będzie weryfikacja ich tożsamości, Burmistrz Miasta i Gminy Skawina 2 / 2 Mayor of Skawina Rynek 1, 32-050 Skawina T: + 48 12 277 01 30, F: + 48 12 276 33 39, E: sekretariat@gminaskawina.pl gminaskawina.pl a także będą posiadać ze sobą pisma przewodnie, sygnowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.


Badanie będzie także prowadzone wśród pracowników największych zakładów pracy oraz w szkołach.


W razie dodatkowych pytań, proszę o kontakt z Panem Michałem Kędzierskim pracownikiem Wydziału Rozwoju i Strategii, tel. 12 277 01 84 email: strategia@gminaskawina.pl.

Konsultacje społeczne projektu najnowszej Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030

Uprzejmie przypominamy o trwających cały czas konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, które potrwają do 19 września 2021 r.

Zgłaszanie uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, jest możliwe w formie:

 1. pisemnej – uwagi i opinie do projektu strategii rozwoju można składać za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza opublikowanego wraz z projektem strategii rozwoju, w następujący sposób:

 • w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 14, 32-050 Skawina, poprzez złożenie na Dzienniku Podawczym,

 • pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, ul. Rynek 1, 32- 050 Skawina (decyduje data wpływu do Urzędu),

 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: strategia@gminaskawina.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie ePUAP: /umigskawina/SkrytkaESP. Za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu); rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu np. w formacie .doc, .rtf;

 1. spotkania konsultacyjnego – spotkanie konsultacyjne odbędzie się w formie spotkania stacjonarnego w dniu 14 września 2021 r. o godzinie 17:00 w sali Pałacyku „Sokół” ul. Mickiewicza 7 w Skawinie. Program spotkania zakłada krótką prezentację zrealizowanych prac i projektu Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2021-2030, moderowaną dyskusję z ekspertami oraz członkami zespołu opracowującego dokument, a następnie możliwość zgłaszania uwag i propozycji z wykorzystaniem formularza.


Projekt dokumentu wraz z formularzem uwag oraz szczegółowe informacje na temat konsultacji znajdą Państwo w poniższym ogłoszeniu.

Ogłoszenie link: https://bip.malopolska.pl/umigskawina,a,1953297,ogloszenie-burmistrza-miasta-i-gminy-skawina-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-spolecznych-proje.html


Link do strony Gminy: https://bit.ly/3jLuyFM

Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w konsultacjach!


Ocena Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina - badanie ankietowe

Gmina przeprowadza badanie ankietowe związane z przygotowaniem dokumentu z ewaluacji on-going dotyczącego "Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Skawina na lata 2016-2022."

Badanie ma na celu określenie potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszarów rewitalizacji i umożliwić poznanie poglądów oraz opinii w najważniejszych dla rozwoju Gminy aspektach. Wypełnione kwestionariusze pozwolą na określenie skuteczności podejmowanych działań i realizowanych przedsięwzięć oraz pozwolą dać odpowiedź na pytanie czy program rewitalizacji wymaga aktualizacji.

Uzupełnione kwestionariusze należy przesyłać do 10 września 2021 r.

Link do ankiety: https://bit.ly/3gXaMW7

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Skawina: Gmina Skawina / Dokumenty strategiczne pod tym linkiem: https://bit.ly/3DG17wQ

W przypadku chęci wypełnienia kwestionariusza w wersji papierowej prosimy kontaktować się z Przewodniczącą Osiedla (dane kontaktowe w zakładce Zarząd Osiedla TUTAJ)

Badanie ankietowe - ewaluacja Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020

W związku z przystąpieniem Gminy do opracowania dokumentu pn.: „Raport z ewaluacji ex-post „Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2014-2020” realizowane jest badanie, które pozwoli na ocenę trafności, efektywności, użyteczności i skuteczności jej wdrażania.

Poniżej znajduje się link do kwestionariusza ankietowego, który można wypełniać i wysyłać do 10 września 2021 r.

Link: https://bit.ly/3kNFodL

Z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Skawina: Strategia Rozwoju na lata 2014 - 2020 dostępnym pod tym linkiem: https://bit.ly/3DQWPmD

Dodatkowych informacji udziela:

Michał Kędzierski

tel.: 12 277 01 84

e-mail: strategia@gminaskawina.pl

Skawińskie Centrum Komunikacyjne - warsztaty konsultacyjno-projektowe z udziałem mieszkańców

W dniach 25-31 sierpnia w Pałacyku Sokół w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe Charrette, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem.

Warsztaty Charrette są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

Warsztaty urbanistyczne Charrette to coraz popularniejsza metoda projektowania z udziałem decydentów, interesariuszy i mieszkańców. Obejmują one różnorodne formy partycypacji i konsultacji społecznych. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych i arterii komunikacyjnych, tworzeniu przestrzeni publicznych, dla poprawy funkcjonowania istniejących osiedli, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

W Skawinie, w perspektywie 5-10 lat, teren pomiędzy ulicami Kolejową, Niepodległości, Mickiewicza i Krakowską ulegnie przekształceniom. Rozwinie się Skawińskie Centrum Komunikacyjne. Wzdłuż ul. Kolejowej może pojawić się nowa zabudowa, nowe funkcje, usługi, przestrzenie publiczne, mieszkania, miejsca pracy i rekreacji. Kontynuowane będą remonty kolejnych ulic: Batorego, Kilińskiego, Kościelnej, Mickiewicza, Niepodległości, Okrężnej, Sikorskiego, Sobieskiego, Spółdzielczej, Troski i Węgierskiej.

W określeniu charakteru tych miejsc powinni brać udział ich Mieszkańcy i osoby korzystające z tego obszaru. Dla wszystkich zainteresowanych dostępna jest internetowa ankieta. Zachęcamy do udziału w niej wszystkich mieszkańców Skawiny.

Szczegółowy harmonogram warsztatów dostępny jest TUTAJ.

No to odpalamy! Rusza strona internetowa Osiedla Rzepnik :-)

Data: 28 luty 2021

Trochę to trwało, ale w końcu startuje pierwsza w historii (naszego osiedla oczywiście :-)) ogólnodostępna strona internetowa Osiedla Rzepnik w Skawinie. Mamy nadzieję, że wypełni ona jedną z luk informacyjnych i pozwoli dotrzeć do jeszcze szerszego grona mieszkańców naszego Osiedla.

Stworzenie grupy osiedlowej na Facebooku, gdzie mamy obecnie ok. 150 użytkowników, było pierwszym krokiem, ale miało podstawowe ograniczenie - wielu mieszkańców nie ma lub nie chce zakładać konta w tym serwisie. Stąd pomysł stworzenia strony.

Co chcemy na niej publikować? Jak najwięcej informacji o tym, co się dzieje na naszym lokalnym podwórku, przy czym nie tylko z perspektywy Zarządu czy Gminy, ale również Was, mieszkańców. Zaczynamy skromnie, ale z wizją rozbudowy strony o kolejne treści tworzone dla Was i przez Was.

Jeśli chcecie podzielić się z nami waszymi pomysłami lub macie ochotę zaangażować się we współtworzenie tej strony zapraszamy do kontaktu na os.rzepnik@gmail.com

Do usłyszenia!